Algemene Voorwaarden Recoup Coöperatief Utrecht U.A.

1           OPDRACHTNEMER

1.1
Elke overeenkomst van opdracht waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard, is een overeenkomst met Recoup Coöperatief Utrecht U.A., tevens handelend onder de naam Recoup advocaten, ook indien het de bedoeling van partijen is dat de opdracht geheel of gedeeltelijk zal worden uitgevoerd door een of meer specifieke natuurlijke personen.

2           IDENTIFICATIE VAN DE OPDRACHTGEVER EN MELDING VAN ONGEBRUIKELIJKE TRANSACTIES

2.1
Recoup advocaten is verplicht om de identiteit van haar opdrachtgevers vast te stellen en om bepaalde ongebruikelijke transacties bij de autoriteiten te melden. Door met Recoup advocaten een overeenkomst van opdracht te sluiten, bevestigt de opdrachtgever met deze verplichtingen bekend te zijn en verplicht hij zich ertoe om aan de vaststelling van zijn identiteit mee te werken.

3           INSCHAKELING VAN DERDEN

3.1
Recoup advocaten heeft het recht om derden in te schakelen bij de uitvoering van een aan haar verleende opdracht.

3.2
De opdrachtgever verleent Recoup advocaten volmacht om daartoe een overeenkomst met derden te sluiten en de door die derden gehanteerde algemene voorwaarden namens de opdrachtgever te aanvaarden.

4           FINANCIËN

4.1
De opdrachtgever is aan Recoup advocaten een honorarium verschuldigd op basis van het geldende uurtarief, zoals dat is gepubliceerd op haar website, en de aan de uitvoering van de opdracht bestede tijd.

4.2
Recoup advocaten heeft het recht om het overeengekomen uurtarief per 1 januari van elk kalenderjaar te verhogen met het percentage van de Consumentenprijsindex in het afgelopen jaar, zoals gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek.

4.3
De door Recoup advocaten in verband met de uitvoering van een aan haar verleende opdracht gemaakte kosten (zoals reis- of koerierskosten) en aan derden verschuldigde bedragen zijn voor rekening van de opdrachtgever.

4.4
Declaratie geschiedt maandelijks.

4.5        Elke declaratie gaat vergezeld van een specificatie van de aan de uitvoering van de opdracht bestede tijd en van de overigens door de opdrachtgever aan Recoup advocaten verschuldigde bedragen.

4.6
Een gemotiveerd bezwaar tegen een (gedeelte van) een declaratie schort verplichting tot betaling daarvan op, doch uitsluitend indien dit gemotiveerde bezwaar binnen de overeengekomen betalingstermijn schriftelijk aan Recoup advocaten kenbaar is gemaakt en uitsluitend voor het gedeelte van de declaratie waartegen dit gemotiveerde bezwaar is gemaakt.

4.7
De betalingstermijn van de declaraties van Recoup advocaten bedraagt veertien dagen na de dagtekening daarvan. Na afloop van deze termijn is de opdrachtgever die niet tijdig heeft betaald van rechtswege in verzuim en is hij de wettelijke handelsrente verschuldigd over het openstaande bedrag.

4.8
Blijft betaling binnen de betalingstermijn uit, dan zal Recoup advocaten de opdrachtgever een aanmaning sturen met daarin een uiterste betaaltermijn van zeven dagen. Blijft betaling ook binnen de in de aanmaning gestelde termijn uit, dan wordt de opdrachtgever die geen natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf, daardoor buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd van 15% van het niet tijdig betaalde bedrag.

4.9
Recoup advocaten heeft het recht om de uitvoering van een overeenkomst van opdracht op te schorten indien betaling van een declaratie binnen de overeengekomen termijn uitblijft.

4.10
Is met de opdrachtgever overeengekomen dat hij een voorschot zal betalen, dan zal Recoup advocaten haar werkzaamheden opschorten totdat het voorschot is betaald en heeft zij het recht haar werkzaamheden op te schorten indien het door de opdrachtgever verschuldigde honorarium gelijk aan of hoger is dan het betaalde voorschot.

4.11
Recoup advocaten heeft het recht om in verband met de uitvoering van de opdracht gemaakte kosten en aan derden verschuldigde bedragen terstond te declareren en daarvoor een kortere betalingstermijn te gunnen dan veertien dagen.

5           AANSPRAKELIJKHEID

5.1
Artikel 7:404 Burgerlijk Wetboek is niet van toepassing.

5.2
Ingeval een overeenkomst van opdracht is gesloten met Recoup advocaten en een of meer andere opdrachtnemers is Recoup advocaten, in afwijking van het bepaalde in artikel 7:407 lid 2 BW, niet aansprakelijk voor enige tekortkoming in de nakoming door een andere opdrachtnemer.

5.3
De beroepsaansprakelijkheid, voor schade in verband met de uitvoering van een opdracht, van Recoup advocaten en door Recoup advocaten bij de uitvoering van een opdracht ingeschakelde natuurlijke personen, is beperkt tot het bedrag waarop de door Recoup advocaten gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft, vermeerderd met het eigen risico zoals vermeld in de polis van die verzekering.

5.4
De aansprakelijkheid, voor schade aan personen of zaken, van een door Recoup advocaten ingeschakelde natuurlijke persoon, is beperkt tot het bedrag waarop de door Recoup advocaten gesloten algemene aansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft.

5.5
Iedere aanspraak jegens Recoup advocaten vervalt door verloop van een jaar na de dag waarop degene wiens aanspraak het betreft bekend was of redelijkerwijze bekend kon zijn met de feiten waarop hij zijn aanspraak baseert.

5.6
Indien Recoup advocaten bij de uitvoering van opdrachten derden inschakelt, is Recoup advocaten bevoegd door die derden gehanteerde aansprakelijkheidsbeperkingen mede namens de opdrachtgever te aanvaarden.

5.7
Iedere aansprakelijkheid van Recoup advocaten voor tekortkomingen van door haar ingeschakelde derden is uitgesloten.

5.8
Recoup advocaten is verplicht om zorgvuldig om te gaan met de informatie die zij in verband met de uitvoering van een opdracht verkrijgt en bij de al dan niet elektronische opslag en uitwisseling daarvan. Indien Recoup advocaten daarbij de zorgvuldigheid in acht neemt die in redelijkheid van haar kan worden verlangd, is zij niet aansprakelijk voor schade als gevolg van verlies of raadpleging door derden van informatie.

5.9
Recoup advocaten bedingt, ten behoeve van elke bij de uitvoering van een opdracht ingeschakelde persoon, alsmede ten behoeve van de rechtsopvolgers onder algemene of bijzondere titel van die persoon, dat deze algemene voorwaarden, inclusief de daarin opgenomen aansprakelijkheidsbeperkingen, ook van toepassing zijn op elke rechtsverhouding tussen de opdrachtgever en zo een ingeschakelde persoon.

6           KLACHTENREGELING, RECHTS- EN FORUMKEUZE

6.1
De Kantoorklachtenregeling Recoup advocaten is van toepassing op elke overeenkomst van opdracht met Recoup advocaten.

6.2
Ontstaat ondanks de Kantoorklachtenregeling Recoup advocaten een geschil of leidt de Kantoorklachtenregeling Recoup advocaten niet tot een oplossing van zo een geschil, dan is de bevoegde rechter te Utrecht exclusief bevoegd om daarvan kennis te nemen. Indien echter in een geschil Recoup advocaten als eisende partij optreedt, is zij bevoegd om het geschil zowel voor te leggen aan de bevoegde rechter te Utrecht, als aan iedere andere in Nederland of in het buitenland bevoegde rechter.

6.3
Op deze algemene voorwaarden en de overeenkomst van opdracht is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

6.4
Het overigens in dit artikel bepaalde, laat de toepasselijkheid van de Klachtenregeling Recoup advocaten onverlet.

7           AFWIJKINGEN

7.1
Beroep op een afwijking van deze Algemene Voorwaarden Recoup advocaten kan slechts worden gedaan, indien deze afwijking schriftelijk is vastgelegd.

8           INTERPRETATIE

8.1
Van deze algemene voorwaarden bestaat een Nederlandstalige en een Engelstalige versie. In geval van enige discrepantie tussen de Nederlandstalige en de Engelstalige versie, prevaleert de Nederlandstalige versie.

Utrecht, januari 2017

Recoup advocaten, Maliebaan 80, 3581 CW  Utrecht, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nr. 67133630, www.recoup.nl