PRIVACYVERKLARING RECOUP ADVOCATEN

1          RECOUP ADVOCATEN ALS VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE

1.1
Recoup Coöperatief Utrecht U.A. (Recoup advocaten) is de verwerkingsverantwoordelijke. Recoup advocaten is gevestigd aan het Malieban 80 (3581 CW) te Utrecht. Telefonisch is Recoup advocaten bereikbaar op 030 – 202 85 00 en per mail via info@recoup.nl.

1.2
Recoup Advocaten respecteert uw persoonsgegevens en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die aan ons wordt verstrekt of anderszins verkrijgen vertrouwelijk wordt behandeld. Bij persoonsgegevens gaat het om alle informatie over een persoon. Ook gegevens die indirect iets over iemand zeggen, zijn persoonsgegevens. Met het onderstaande wordt uitvoering gegeven aan de in de AVG neergelegde informatieplicht aan de betrokkene(n) wiens persoonsgegevens Recoup Advocaten verwerkt.

2          COOKIES

2.1
De website van Recoup advocaten (www.recoup.nl) maakt gebruikt van cookies. Wij verwijzen u graag naar de, eveneens op onze website geplaatste, cookiesverklaring.

3          PERSOONSGEGEVENS EN VERWERKING

3.1
Recoup Advocaten verwerkt de navolgende persoonsgegevens ten behoeve van de dienstverlening of die door betrokkene vanuit eigen initiatief zijn verstrekt: naam-, adres-, woonplaats- en contractgegevens en/of een internetadres.
Voornoemde persoonsgegevens verwerkt Recoup Advocaten omdat deze door u als betrokkene op eigen initiatief zijn verstrekt, in het kader van de dienstverlening zijn verkregen, door derde partijen aan ons kenbaar zijn gemaakt, waaronder wederpartijen, of via openbare bronnen bekend zijn gemaakt.

4          DOELEINDEN VAN VERWERKING

4.1
Als u via 030 – 202 85 00 of per mail via info@recoup.nl uw persoonsgegevens hebt verstrekt aan Recoup advocaten, dan gebruikt Recoup advocaten uitsluitend deze persoonsgegevens om:

(i)          uw vraag te kunnen beantwoorden;

(ii)         contact met u te kunnen onderhouden;

(iii)        declaraties te innen;

(iv)        de overeenkomst uit te kunnen voeren waarin u Recoup advocaten een opdracht hebt verstrekt; en/of

(v)         de wettelijke verplichtingen na te kunnen komen.

5          RECHTSGROND VAN VERWERKING

5.1
Recoup Advocaten verwerkt de hierboven genoemde persoonsgegevens uitsluitend op basis van de hierna te noemen gronden als bedoeld in artikel 6 van de AVG:

(i)          uw toestemming;

(ii)         gerechtvaardigd belang;

(iii)        een wettelijke verplichting; en/of

(iv)        de overeenkomst van opdracht.

6          BEVEILIGING PERSOONSGEGEVENS

6.1
Recoup Advocaten hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens en zorgt, rekening houdend met de stand van de techniek, voor passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen. In het geval Recoup Advocaten gebruik maakt van diensten van derde partijen, zoals een IT-leverancier, zal Recoup Advocaten in het kader van de bescherming van persoonsgegevens in een verwerkersovereenkomst afspraken vastleggen over afdoende beveiligingsmaatregelen.

7          BEWAREN VAN PERSOONSGEGEVENS

7.1
Recoup advocaten bewaart de door u aan haar verzonden persoonsgegevens. Als daartoe geen noodzaak meer bestaat, omdat daarmee bijvoorbeeld de doeleinden van verwerking niet meer kunnen worden behartigd, dan zal Recoup advocaten uw persoonsgegevens binnen vier weken verwijderen uit haar systemen.

8          AANWENDEN VAN ANDERE VERWERKERS

8.1
Recoup advocaten kan voor het verwerken van uw persoonsgegevens andere verwerkers cq. dienstverleners aanwenden die in opdracht van Recoup advocaten uw persoonsgegevens verwerken. In dat kader sluit Recoup advocaten een verwerkingsovereenkomst die voldoet aan de vereisten zoals gesteld door de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

9          PERSOONSGEGEVENS DELEN MET DERDEN

9.1
Recoup advocaten kan indien zij het noodzakelijk acht ter zake de uitvoering van de overeenkomst van opdracht, dan wel vanwege geldende wettelijke verplichtingen, uw persoonsgegevens met derden delen. Hierbij valt te denken aan waarneming van de praktijk door een andere advocaat, het (laten) uitvoeren van een deskundigheidsonderzoek of het inschakelen van een andere derde partij namens en in opdracht van Recoup Advocaten., zoals een IT-leverancier, maar ook het verstrekken van uw persoonsgegevens in verband met (gerechtelijke) procedures of correspondentie met de wederpartij.

Daarnaast kan Recoup Advocaten persoonsgegevens verstrekken aan een derde partij, zoals een toezichthouder of een andere met openbaar gezag beklede instantie, voor zover daartoe een wettelijke verplichting bestaat.

Met een derde partij die namens en in opdracht van Recoup Advocaten uw persoonsgegevens verwerkt, wordt een verwerkersovereenkomst gesloten waardoor die derde partij eveneens gehouden is tot naleving van de AVG. Door Recoup Advocaten ingeschakelde derde partijen, die als verwerkingsverantwoordelijke diensten aanbieden, zijn voor de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens zelf verantwoordelijk voor de naleving van de AVG. Hierbij valt te denken aan een accountant, notaris, ingeschakelde andere derde partij ten behoeve van een second opinion of deskundigenrapport. Recoup advocaten deelt uw persoonsgegevens nooit uit commerciële overwegingen met derden.

10       RECHTEN TEN AANZIEN VAN UW PERSOONSGEGEVENS

10.1
Ten aanzien van uw persoonsgegevens hebt u het recht tot inzage, rectificatie en verwijdering van deze persoonsgegevens. Tevens kunt u bezwaar maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens, alsmede aan Recoup advocaten vragen het gebruik te beperken. Ten slotte hebt u het recht om eenmaal gegeven toestemming voor een bepaalde verwerking in te trekken. Een verzoek om inzage, correctie en intrekking dient u schriftelijk kenbaar te maken aan Recoup advocaten, Maliebaan 80 (3581 CW) te Utrecht of via info@recoup.nl. Er kunnen zich omstandigheden voordoen waarbij Recoup Advocaten aan uw verzoek als betrokkene geen of niet volledige uitvoering kan geven. Hierbij valt te denken aan de geheimhoudingsplicht van advocaten en wettelijke bewaartermijnen.

10.2
Teneinde zeker te weten dat wij op basis van uw verzoek de betreffende persoonsgegevens aan de juiste persoon vertrekken, vragen wij u ter verificatie een kopie over te leggen van een geldig paspoort, rijbewijs of identiteitsbewijs met een afgeschermde pasfoto en BSN-nummer. Recoup Advocaten neemt alleen verzoeken in behandeling die betrekking hebben op uw eigen persoonsgegevens.

11       INDIENEN VAN KLACHTEN

11.1
Indien u een klacht hebt ten aanzien van de wijze waarop Recoup advocaten met uw persoonsgegevens omgaat, kunt u Recoup advocaten hierover bereiken via 030 – 202 85 00 en per mail via info@recoup.nl. Gezamenlijk zoeken wij graag naar een oplossing. Komen wij niet gezamenlijk tot een oplossing, dan kunt u contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens. Zie in dat kader: https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/.

12       WIJZIGINGEN

12.1
Recoup advocaten behoudt zich het recht voor haar privacyverklaring zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. De meest recente versie van dit beleid is beschikbaar op www.recoup.nl. Recoup advocaten adviseert u deze privacyverklaring in te zien in ieder geval op het moment dat u persoonsgegevens aan Recoup advocaten verstrekt.

13       VRAGEN EN CONTACT

13.1
Bij vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens en dit privacy statement kunt u contact opnemen via info@recoup.nl

13.2
Dit privacy statement is op 12 september 2019 vastgesteld.