AUTEURS: MR. W.J.B. VAN NIELEN, MR. F. ORTIZ ALDANA EN M.C.G. DERKSEN

Onderzoek naar en recuperatie van onregelmatigheden onder de WHOA

In het februarinummer 2021 van Tijdschrift Financiering, Zekerheden en Insolventierechtpraktijk verscheen een artikel met de bovenstaande titel.

Over dit artikel:

Bij gelegenheid van de stemming over de WHOA is een motie van Tweede Kamerleden Van der Graaf en Van Nispen aangenomen, waarin de minister wordt verzocht te bevorderen dat akkoorden niet tot stand worden gebracht en gehomologeerd in geval van geconstateerde onregelmatigheden. In dit artikel betogen wij dat de WHOA mogelijkheden biedt om onregelmatigheden reeds bij de totstandkoming van het akkoord te signaleren en te bestrijden, in het belang van de schuldeisers. Wij beogen daarmee te bevorderen dat die mogelijkheden maximaal worden benut, zodat in een vroeg stadium onregelmatigheden worden gesignaleerd en de nadelige gevolgen daarvan kunnen worden hersteld, bijvoorbeeld door deze te verdisconteren in het akkoord.

Klik op de link voor het originele artikel: